Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN Eshoes.com.pl

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W treści niniejszego Regulaminu zostały określone zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego po adresem net.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Treść niniejszego regulaminu określa warunki umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie towarów od sprzedawców zagranicznych.
 4. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep internetowy, działający pod adresem net.pl prowadzony jest przez https://eshoes.com.pl
 6. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 8. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 9. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 10. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 11. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Zakup oznacza: Ofertę kierowaną do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 13. a) akceptację postanowień Regulaminu,
 14. b) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 oraz 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
 15. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący platformę usługową oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.
 16. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 17. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie platformy, odnoszące się do Towaru/ów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 18. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych na platformie stronie ... z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie w możliwie jak najszybszym czasie i może dokonać zmiany części bądź całości Zamówienia.

 

 

 • DEFINICJE

 

 1. Oferta – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru lub grupy Towarów administrowana przez Prowadzącego platformę usługową ... mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach dropshippingu.
 2. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego platformę usługową w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący platformę usługową inkasuje należność pieniężną, przekazuje ją w imieniu Klienta do Dostawcy, zatrzymując należną Prowizję. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 3. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana za pośrednictwem Prowadzącego platformę usługową.
 4. Prowizja – wynagrodzenie należne Prowadzącemu platformę usługową od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Dostawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży Towaru prezentowanego na platformie usługowej zawieranej z Klientem zobowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego net.pl.
 9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod net.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy YKS ELECTRONIC COMMERCE (HK)CO.,LIMITED a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Koszt całkowity – Cena wraz z Prowizją.
 14. Towar – własność Dostawcy prezentowana na platformie usługowej.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Dostawcą (sprzedającym) a Klientem (kupującym).

 

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ)

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dokonanie rejestracji, celem założenia konta użytkownika.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Zamawiam”/”Kup teraz” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 5. Prowadzący Sklep net.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 6. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 7. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 8. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez net.pl za              zachowania      niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami       korzystania z sieci               Internet lub godzące w dobre imię Ebuty.org.pl
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody.
 10. Klient ma prawo zwolnić Prowadzącego platformę usługową z obowiązku przekazania Zamówienia Dostawcy (Anulowanie Zamówienia) także po kliknięciu przycisku „Zamawiam”. Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od kliknięcia przycisku „Zamawiam” na adres mailowy.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 13. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści    propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i             inne      prawa osób trzecich,
 14. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w           szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 15. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 16. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla        net.pl
 17. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w          zakresie własnego użytku osobistego,
 18. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na          terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z            ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na adres Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru spośród przedstawionych na stronie oraz kontynuować proces zakupu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka po skorzystaniu z przycisku ”Zamawiam”.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, bądź jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. a) przedmiotu zamówienia,
 6. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli takie występują),
 7. c) wybranej metody płatności,
 8. d) wybranego sposobu dostawy,
 9. e) przewidywanego czasu dostawy.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dostawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 • DOSTAWA TOWARU

 

 1. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i następuje na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa następuje metodą wybraną przez Klienta. Metody oraz koszty dostawy zostały określone na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 3. Koszty dostawy są podawane podczas składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy w zależności od wybranej metody wynosi od 10 do 30. Przewidywany czas dostawy został szczegółowo opisany na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.

 

 • CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają jedynie wartość towaru oraz wynagrodzenie pośrednika. Ceny nie zawierają opłat publicznoprawnych. Za zapłatę cła zobowiązany jest Klient.
 2. Zapłata ceny może nastąpić w drodze:
 3. a) przelewem na numer konta bankowego

             

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może zostać dokonane w formie pisemnej lub przez wypełnienie „Formularza odstąpienia” oraz przesłanie go na niniejszy adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • REKLAMACJE

 

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, a to na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z późniejszymi zmianami.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Prowadzący sklep informuje Klienta o decyzji drogą elektroniczną.
 • WYMIANA

 

 1. Wymiana towaru możliwa jest w terminie wynikającym z tytułu rękojmi.
 2. Chęć zgłoszenia wymiany Towaru należy złożyć na adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl
 3. Celem skutecznego dokonania wymiany Klient winien przesłać pełnowartościowy towar do Dostawcy, który następnie w terminie miesiąca dokonuje wymiany oraz przesłania nowego towaru. W przypadku wydłużenia terminu przewidywanej dostawy Dostawca informuje o tym Klienta drogą mailową.

 

 

 • 10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Spółka net.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić net.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: sklep@ebuty.net.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Spółka net.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta drogą mailową, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 

 

 • 11 CŁO ORAZ INNE PODATKI

 

 1. Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem platformy usługowej przesyłany jest spoza Unii Europejskiej i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.
 2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
 3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

 

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką net.pl Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl